Bang Bang Bang

Minnie · 4 年前 发布 · 649 次点击

Bang Bang Bang

Five, four, three, two, one
Bang, Bang, Bang boy
You're going down, down, down boy
To the ground where you left my heart to bleed
Bang, she shot you
Karma tastes so sweet
Bang, Bang, Bang boy
You're going down, down, down boy
To the ground where you left my heart to bleed
Bang, she shot you
Karma tastes so sweet

00:00/00:00
目前尚无回复
添加一条新的回复
请尽量让自己的回复能够对别人有帮助