The Kirigami Holiday Notes December 27, 2012 / Fengzi

The Kirigami Holiday Notes

三星手机的圣诞节广告,很梦幻,颇有迪士尼的感觉~

[56 id="ODI0MjQ1Mzc"]

© Fengzi / 视频 / 广告, 圣诞节, 三星

已有 2 条评论

  1. 敏敏

    圣诞老人开这个车到我家就好了,嘻嘻~

    1. Fengzi

      @敏敏 那是,顺便也开到我家好了,哈哈